รู้หรือไม่ ? ทั้งปี 2566 มีจำนวนรถที่จดทะเบียนใหม่กี่คัน

22 มกราคม 2567, เข้าชมแล้ว: 2,874 views

หลังจากที่ผ่านปี  2566 มาเเล้ว เรามาดูสถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก  ปี พ.ศ. 2566  โดยข้อมูลรวมทั่วประเทศ  โดยจะเเบ่งสถิติตามประเภทรถต่าง ๆ  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ,  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  ,รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล,รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ฯลฯ

 

จำรวนรถที่จดทะเบียนทั้งหมดของปี 2566    รวมทั้งหมด 3,058,205 คัน

1. ประเภทรถยนต์   2,976,998 คัน
     รย.1  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน Sedan (Not more than 7 Pass.)      653,528   คัน
     รย.2  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน Microbus & Passenger Van      19,283  คัน
     รย.3  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล Van & Pick Up      170,903  คัน
     รย.4  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล Motortricycle      83  คัน
     รย.5  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด Interprovincial Taxi      -   
     รย.6  รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน Urban Taxi      2,597  คัน
                  - บุคคลธรรมดา Private      668  คัน
                  - นิติบุคคล Juristic Person      1,929  คัน
     รย.7  รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง Fixed Route Taxi      3   คัน
     รย.8  รถยนต์รับจ้างสามล้อ (Tuk Tuk)      689  คัน
     รย.9  รถยนต์บริการธุรกิจ Hotel Taxi      334  คัน
     รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร Tour Taxi      729  คัน
     รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า Car For Hire      11   คัน
     รย.12 รถจักรยานยนต์ Motorcycle      2,065,021  คัน
     รย.13 รถแทรกเตอร์ Tractor      60,429  คัน
     รย.14 รถบดถนน Road Roller      696   คัน
     รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม Farm Vehicle      378  คัน
     รย.16 รถพ่วง Automobile Trailer      1,044    คัน
     รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ Public Motorcycle      1,270    คัน

2.ประเภทรถขนส่งทางบก  81,207     คัน
       รวมรถโดยสาร Bus : Total      8,243 คัน
     แยกเป็น - ประจำทาง Fixed Route Bus      2,284 คัน
                            หมวด 1 category 1      1,249 คัน
                            หมวด 2 category 2      238 คัน
                            หมวด 3 category 3      225 คัน
                            หมวด 4 category 4      572 คัน
                            ระหว่างประเทศ Internation Bus      -   
                - ไม่ประจำทาง Non Fixed Route Bus      5,382 คัน
                           ไม่ประจำทาง Non Fixed Route Bus      5,382 คัน
                            ระหว่างประเทศ Internation Bus      -   
                - ส่วนบุคคล Private Bus      577 คัน
                            ส่วนบุคคล Private Bus      577   คัน
                            ระหว่างประเทศ Internation Bus      -   
     รวมรถบรรทุก Truck : Total      72,964 คัน
     แยกเป็น - ไม่ประจำทาง Non Fixed Route Truck      36,661 คัน
                           ไม่ประจำทาง Non Fixed Route Bus      36,661  คัน
                            ระหว่างประเทศ Internation Truck      -   
                   - ส่วนบุคคล Private Truck      36,303  คัน
                            ส่วนบุคคล Private Truck      36,303   คัน
                            ระหว่างประเทศ Internation Truck      -  

ข้อมูลจาก : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ