แนะนำ! วิธีต่ออายุใบขับขี่ 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

23 กรกฎาคม 2566, เข้าชมแล้ว: 18,519 views

สำหรับคนที่กำลังจะไปต่อใบขับขี่ในปี 2566 นี้ แต่ยังสงสัยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร หรือบางท่านอาจจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้าง วันนี้ทางเราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝากทุกๆท่าน เป็นข้อมูลที่ถือว่าอัพเดทล่าสุด ซึ่งการต่ออายุใบขับขี่นั้นสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเรา ๆ ต้องให้ความสำคัญ กว่าจะได้ต่อใบขับขี่แต่ละครั้งอาจจะต้องใช้เวลาถึงห้าปีค่อยได้ต่อ ซึ่งการอัพเดทของข้อมูลอาจจะไม่ล่าสุด แล้วปัจจุบันใบขับขี่ตลอดชีพนั้นได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงใบขับขี่แบบชั่วคราว ( 2 ปี) และ 5 ปี

ในปัจจุบันกรมขนส่งทางบกได้อนุญาตให้อบรมทางออนไลน์ได้ ผ่านระบบ e-Learning ในเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com โดยผู้ขออนุญาตทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ไม่จำเป็นต้องไปอบรมที่ขนส่ง โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนจองคิวเข้าอบรมได้ ทั้งนี้ผลอบรมสามารถใช้ได้ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ผ่านการอบรม

 

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่สำหรับปี 2566 มีดังนี้:

    1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
    2. ดูวิดีโอการอบรมตามใบขับขี่ที่ต้องการต่ออายุ
    3. ตอบคำถามจากการดูวิดีโอ 3 ข้อ
    4. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน
    5. เสร็จสิ้นการอบรม
    นำผลและเตรียมเอกสารไปยื่นต่อใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทางบก โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue


การต่ออายุใบขับขี่ จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี


 เอกสารที่ต้องเตรียม

    1.ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี
    2. บัตรประชาชนฉบับจริง
    3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่จากชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี

    1.จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

   2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบไปด้วย

    # ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ

    # ทดสอบสายตาทางลึก

    # ทดสอบสายตาทางกว้าง

    # ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

   3. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

     ค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท


การต่ออายุใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี


เอกสารต่อใบขับขี่ ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

   1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

    2.บัตรประชาชนฉบับจริง

    3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี

    1. อบรมใบผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ https://dlt-elearning.com/

    2. จองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

    3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

    # ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
    # ทดสอบสายตาทางลึก
    # ทดสอบสายตาทางกว้าง
    # ทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

   4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

    ค่าธรรมเนียมและค่าใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท หรือ รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ